IZ*ONE

INFORMATION

ARTIST PHOTO

LYRICS

3. AYAYAYA
11. DREAMLIKE
14. EYES
17. FIESTA
25. Highlight
30. O’ My!
42. SPACESHIP
46. Violeta
48. YOU & I

ADVERTISEMENT