IZ*ONE

INFORMATION

ARTIST PHOTO

LYRICS

3. AYAYAYA
13. DREAMLIKE
16. EYES
19. FIESTA
27. Highlight
32. O’ My!
46. SPACESHIP
50. Violeta
52. YOU & I

ADVERTISEMENT