LYRIC

Lay Zhang (EXO) – 愛蓮說 (Love Lay)

Year: 2021

Mandarin:

水陆草之花
可爱者甚蕃
予独爱莲

晋陶渊明独爱菊
自李唐来世人盛爱牡丹
予独爱莲出淤泥而不染
可远观而不可衰玩焉

青竹刻武功醉倒灶台中
桃花迷惑英雄隔年抛东风
红梅下酒江湖行走 大侠总风流
黄菊入喉 陶潜不愁 诗人争消瘦
谁也见过万种花色 却独陷泥塘爱莲荷
无花同伍无草共处 世上热闹都被辜负
不贪不嗔不痴不怨 不憎 不惑

莲花之君子也
(接天叶碧映日花红)
莲花之君子也
(不求同好)
莲花之君子也
(别具一格远观就好)
莲之爱同予者何人

我江湖走过许多年
看尽了万花我只爱一朵莲
不能酿美酒
不能饰窗口 清白走
年少丛中游爱花因风流
悠悠百花瘦唯它不藏袖
难相守不长留莲子苦入喉

莲之爱怪人爱
世人不分青红皂白也难怪
怪人爱世人猜
污泥满身不染半分花照开

莲花之君子也
莲花之君子也
莲花之君子也
莲之爱同予者何人
莲之爱怪人爱世人不分青红皂白也难怪
(晋陶渊明独爱菊 自李唐来世人盛爱牡丹)
怪人爱世人猜污泥满身不染半分花照开
(予独爱莲出淤泥而不染可远观而不可亵玩焉)

Pinyin:

shuǐ lù cǎo zhī huā
kě ài zhě shèn fán
yú dú ài lián

jìn táo yuān míng dú ài jú
zì lǐ táng lái shì rén shèng ài mǔ dān
yú dú ài lián chū yū ní ér bù rǎn
kě yuǎn guān ér bù kě shuāi wán yān

qīng zhú kè wǔ gōng zuì dǎo zào tái zhōng
táo huā mí huò yīng xióng gé nián pāo dōng fēng
hóng méi xià jiǔ jiāng hú xíng zǒu dà xiá zǒng fēng liú
huáng jú rù hóu táo qián bù chóu shī rén zhēng xiāo shòu
shuí yě jiàn guò wàn zhǒng huā sè què dú xiàn ní táng ài lián hé
wú huā tóng wǔ wú cǎo gòng chǔ shì shàng rè nào dū bèi gū fù
bù tān bù chēn bù chī bù yuàn bù zēng bù huò

lián huā zhī jūn zǐ yě
( jiē tiān yè bì yìng rì huā hóng )
lián huā zhī jūn zǐ yě
( bù qiú tóng hǎo )
lián huā zhī jūn zǐ yě
( bié jù yī gé yuǎn guān jiù hǎo )
lián zhī ài tóng yú zhě hé rén

wǒ jiāng hú zǒu guò xǔ duō nián
kàn jìn liǎo wàn huā wǒ zhī ài yī duǒ lián

bù néng niàng měi jiǔ
bù néng shì chuāng kǒu qīng bái zǒu
nián shǎo cóng zhōng yóu ài huā yīn fēng liú
yōu yōu bǎi huā shòu wéi tā bù cáng xiù
nán xiāng shǒu bù cháng liú lián zǐ kǔ rù hóu

lián zhī ài guài rén ài
shì rén bù fēn qīng hóng zào bái yě nán guài
guài rén ài shì rén cāi
wū ní mǎn shēn bù rǎn bàn fēn huā zhào kāi

lián huā zhī jūn zǐ yě
lián huā zhī jūn zǐ yě
lián huā zhī jūn zǐ yě
lián zhī ài tóng yú zhě hé rén
lián zhī ài guài rén ài shì rén bù fēn qīng hóng zào bái yě nán guài
( jìn táo yuān míng dú ài jú zì lǐ táng lái shì rén shèng ài mǔ dān )
guài rén ài shì rén cāi wū ní mǎn shēn bù rǎn bàn fēn huā zhào kāi
( yú dú ài lián chū yū ní ér bù rǎn kě yuǎn guān ér bù kě xiè wán yān )

SHARE

ADVERTISEMENT